Beretning generalforsamling 2019

  

Beretning til

Generalforsamling lørdag den 13. april 2019.

 

Jeg skal hermed kort redegøre for foreningens virke siden vores sidste Generalforsamling den 14. april sidste år.

Vi har i det forgangne år været fri for dødsfald i vores medlemsskare men kort forinden denne generalforsamling mistede Leif sin svigermor og Anne, Michael og Gitte deres mor Ketty. Hun har sammen med Erik gennem mange år været et aktiv for foreningen. Erik som mangeårigt bestyrelsesmedlem og Ketty styrede i mange år bl.a. foreningens bankospil m.m.

Skal vi rejse os og sammen mindes Ketty.

Æret være hendes minde!

Vi har rent vejrmæssigt nok haft den tørreste og varmeste sommer i mands minde. Usædvanligt meget sol og meget høje temperaturer. Meget usædvanligt og meget forskelligt fra de tidligere somre.

Vores haveforening ”Fasanvænget” havde den 23. marts eksisteret i 50 år og kunne hermed have fejret 50 års jubilæum. Skal vi fejre dette i sommer og evt. afholde en reception kædet sammen med en foreningsfest? Dette spørgsmål overlader vi til jer medlemmer og foreslår, at hvis der er stemning for det skal der nedsættes et festudvalg, som kan varetage dette.

Postensgang nr.1 har fået ny ejer, idet Fadel Shikh Mostafa pr. 1. november sidste år overtog haven, og hvis man har været i haven i efterår/vinter har man ikke kunnet undgå at se den store oprydning der er foregået i hus og have. Og det er Fadel´s mening at fortsætte med både have og hus i den nye sæson.

Ny lejer er også kommet på Stenstræde 49, hvor Pia Hoffmann er rykket ind. Der har hus og have også fået en tur og de glæder sig meget til at starte i haven når vejret bliver til det.

Vi har også fået ny lejer på Stenstræde 39, som er Thomas Knudsen, Huset har i efterårs og vinterperioden gennemgået en fuldstændig renovering, indvendige vægge og gulve er skiftet ud og der er indsat nyt køkken og skiftet alle installationer. Et kæmpe arbejde som Thomas selv har stået for. Haven har også gennemgået en forvandling idet flere store træer er fjernet og en kraftig beskæring er foretaget i de resterende beplantninger.

Som det sidste nye i vores medlemsskare er Jette og Niels Østerby flyttet fra Stenstræde 33 til Stenstræde 48, og har har fået solgt deres gamle hus til Helle Vestenkjær. Ligeledes har vi fået nye beboere i Stenstræde 35, idet Anne Vedel har solgt til Julie og Søren Klint

Et stort velkommen til både Fadel, Julie og Søren, Helle samt Thomas i vores haveforening, jeg håber de må falde godt til og blive et aktiv for vores forening. VELKOMMEN!

I samme moment vil jeg gerne sige Julie tak, for det er hende der har bagt kage til vores møde i dag.  

Vi har i øjeblikket Stenstræde 37 samt 41 som er sat til salg alle med hus på. Uden hus er der Drosselstien 20. Foruden dem er der Stenstræde 44 hvor vi efter mange og lange tovtrækkerier, afsluttende med en fogedretssag nu har fået haven tilbage, inklusiv en advokat regning og en have der mildest talt ser frygtelig ud og hvor det kræver en større indsats med oprydning og hjælp fra medlemmerne med sortering og bortkørsel af byggematerialer i større stil.

Af fælles arbejdsopgaver i medlemsregi er forskellige snedker og maleropgaver i foreningshuset. Her mangler også stadig noget inddækningsarbejde under udhænget, og vi mener også i bestyrelsen at køkkenet trænger til en kærlig hånd, og måske at vi får installeret en opvaskemaskine, hvis vi fremtidigt ønsker at leje huset ud til fester m.m.

Efter sammenlægningen af Slagelse kommunes haveforeninger til ”Vestsjællandskredsen” er der ikke sket meget fra den kant. Kredskassereren Knud Jørgensen afgik ved døden i efteråret og siden har det været et stort kaos. Der er ikke styr på noget som helst hverken aktiviteter eller økonomi. Havepræmierne har vi ventet på hele sæsonen og først modtaget efter nedlukning af haveaktiviteterne i oktober. Sidste nye i sagen er at formanden har trukket sig og der skulle vælges en ny, på repræsentantskabsmødet den 30. marts.

Ny formand blev Svend Pedersen fra Rundingen og hermed er det vores opfattelse at sagen nu er i de bedste hænder. Ny kasserer blev også valgt og da det er en uddannet revisor der har påtaget sig at bringe tingene tilbage på rette kurs mener vi også at kredsen kan køre videre med et nyt udgangspunkt og en fremtid som er mere troværdig. Som en konsekvens af de mange uacceptable udgifter kredsen har fremvist i de seneste regnskabsår har repræsentantskabet lagt en ny kurs hvor mange udgifter ikke længere vil accepteres og hvor man derfor i det nye budget har kunnet reducere kontingentet fra kr. 150 til kr. 100. Det fremkom ligeledes på mødet at der var flere kolonihaveforeninger der var bagud med betaling til kredsen, enten fordi de ikke var blevet krævet op eller fordi de bare ikke havde betalt regningerne. Det drejede sig om et beløb på over kr. 200.000 og disse vil man nu inddrive med mulighed for en afdragsordning.

Vi er fra foreningen blevet anmodet om at udpege et medlem som kan indgå i vurderingsudvalget og hertil har vi tilmeldt Lindie Nielsen, som allerede har gennemgået et vurderingskursus og nu fuldgyldigt medlem af dette.

På grund af de nye elektroniske målere som vi alle nu har fået installeret, bevirkede dette at vi før denne installationen var nødsaget til at få påmonteret en ny stophane ved vores vandtilførsel. Dette gav os en ekstraregning på ca. kr. 7.000,00.  Når jeg nu er i gang med at omtale vandledningerne i haveforeningen, observerede vi en nyopstået vandpyt på Drosselstien som vi måtte afdække og det viste sig også at være en utæthed ved en havetilslutning, som vi herefter fik udskiftet.

Det kom nok som en bombe for mange af vores medlemmer at de fra denne sæsonstart står uden fællesstrøm. Dette skyldes at Slagelse kommune har skiftet forsyningsselskab til Zeanet A/S og de har efter overdragelsen foretaget et check af forbrugssteder som kommunens kolonihaver og konstateret at der i flere af disse har foregået distribuering fra én måler til flere andre naboer. Vi har modtaget et brev fra Zeanets el-driftsleder Henrik Adelsten om at dette er ulovligt og at dette forhold skal standses øjeblikkeligt, hvor man i modsat fald vil blive opkrævet tilslutningsbidrag på kr. 18.125,- og en bøde for hvert ekstra forbruger der måtte være tilsluttet.  

Da mange af vores haveejere har været afhængig af denne strøm til køleskab, belysning og TV er det et dilemma som rammer hårdt. Alternativet er køb af en tilslutning fra Zeanet og etablering af stikledning fra el-skab i vejen til udvendigt målerskab med en indvendig el-tavle i huset. Vi har modtaget tilbud fra to lokale el-installatør ELTO ApS og Multi-electric, som vil udføre el arbejdet for ca. kr. 10.000,-. Hertil kommer arbejdet med at grave renden til kablet, som i selv skal stå for. Altså ca. kr. 28.000,00 i alt.

Som i nok også har set er der nu endeligt sket noget på vores nedlagte haveareal. Grunden er nu blevet ryddet for træer og buske, der er anlagt tre overflade bassiner til opsamling af regnvand, disse er tilsluttet vores hoveddrænledning, som vi deles om med udgifterne til vedligeholdelsen. Ved stien til det nye halmvarmeværk er træer og buske blevet beskåret, stien er forberedt til den afsluttende belægning samt der er blevet opsat bomme. Hvad der videre skal ske med arealet står hen i det uvisse. Kommunen har sat det til salg, men med nogle salgsbetingelser som er helt umulige og vi mener derfor ikke salg kan opnås. Så muligheden for at der kommer til at gå græssende dyr i vores baghave vil nok være til stede.

Som et supplement til det nye halm kraftvarmeværk, er planen at opsætte et solvarmeanlæg på skråningen fra stien over til Fægangen og ned mod motorvejen med opsætning af 950 solvarmepaneler der sættes i en vinkel på 40 grader. Arealet indhegnes med et hegn på 1,80 m.

Bestyrelsen besluttede tidligt på efteråret at lade bommen være åben i dagtimerne i vinterperioden, og denne løsning har virket tilfredsstillende for alle. Og vigtigst har vi kunnet konstatere at det ikke har resulteret i flere indbrud eller hærværk. Løsningen med at jeg lukker bommen op kl. 10 hver formiddag og at Peter Meyer lukker kl. 16.- har virket ubeklageligt. En stor tak til Peter for hans arbejde.

I den forbindelse vil jeg gerne indskærpe medlemmerne om ikke at parkere til højre inden for bommen, så det blokerer når Peter Meyer skal lukke og låse bommen kl. 16, hvilket har været tilfældet et par gange i denne vinterperiode.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og revisorerne for jeres arbejde, og især Tommy som egenhændigt sørger for at indkørslen til kolonien altid er nyklippet og pæn, og nu også at Postensgang jævnligt bliver forsynet med belægning og vedligeholdt.

Også Leif skal ha en særlig tak for hans altid velvillige indsats uanset hvad opgaven går ud på.

Og hermed overgiver jeg beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer!

Tak for ordet

 

 

Svend-Aage Larsen

Frmd.

Dagsorden og referat samt regnskab fra generalforsamling 2019

       

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 13. april 2019 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden og referat:

  1. 1.    Valg af dirigent.

Valgt blev Leif E. Hansen

Leif takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

  1. 2.    Valg af referent.

Valgt blev formanden, som takkede for valget.

  1. 3.    Valg af stemmetællere

Valgt blev Søren Brandstrup og Lindy Nielsen

  1. 4.    Formandens beretning

Formanden aflagde beretning om året der var gået.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og kan læses i sin fulde ordlyd andet steds.

  1. 5.    Regnskab ved kassereren

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Leif E. Hansen og efterfølgende enstemmigt godkendt. 

  1. 6.    Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest lørdag den 30. marts 2019.

 

Der var ingen indkomne forslag modtaget.

 

  1. 7.    Godkendelse af budget og kontingent.

Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Kontingentet fastholdes som sidste år.

 

Her blev holdt en kort pause til at hente kaffe og evt. ryge en smøg udenfor.

 

8.  Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Formand                                Svend-Aage Larsen (47)   

Modtog genvalg

 

Bestyrelsesmedlem             Tommy Larsen (12)

Modtog genvalg                                           

 

 

Bestyrelsessuppleant          Lindy Nielsen (15)             

Modtog genvalg

 

Revisor                                  Tove Jensen (2)                

Modtog genvalg                     

 

Revisor suppleant                Erik Andersen (37)             (modtager ikke genvalg)

Søren Klint blev valgt

         

 

 9.   Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet)    2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen          ( modtager genvalg)

                                                         Leif Hansen                       (modtager genvalg)

       Begge modtog genvalg

 

10.  Eventuelt

Her blev spurgt til fællesforsikringen gennem forbundet. Vi kunne oplyse at den mulighed nu var tilstede, idet kravet til antal var reduceret til 10 nu. Spørgeskema med retningslinier vil blive fremsendt til alle på et senere tidspunkt.

Spørgelysten var ikke stor, så dirigenten afsluttede mødet og takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

 

Referatet 

Udført af

Svend-Aage Larsen         

 

Og godkendt af dirigenten

Leif E. Hansen

         _______________________________________________________________________

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2018 – 31.12.2018

Indtægter:

Haveleje                                                                                                         125600,00

Indbetalt strøm                                                                                               14000,00 

Udlejning af foreningshuset                                                                            2000,00                                                             

Salg af grus                                                                                               1160,00

Anden indtægt  ( note 1 )                                                                                   800,00

Salg af hus ( note 2 )                                                                                  1000,00

Opkrævet gebyr                                                                                              -----

Indskud ved havehandel                                                                                   1350,00

Indtægter i alt:                                                                      145910,00

 

Udgifter:     

Jordleje                                                                                                                7161,00

Kreds og forbundskontingent ( note 3 )                                                       11086,50  

Strøm    ( note 4 )                                                                                               7825,08

Vandforsyning og afledning ( note 5 )                                                         43728,37

Renovation                                                                                                          4427,37

Forsikringer                                                                                                         6358,23

Vedligeholdelse foreningshuset                                                                        838,45

Vedligeholdelse kolonien                                                                                 4436,19

Vedligeholdelse vand                                                                                        3967,30

Køb af materialer inkl. Redskaber                                                                 14982,55

Køb af grus ( note 6 )                                                                                         3200,00

Betalingsservice                                                                                                 1502,38

Gebyr og porto                                                                                                     951,00

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                               1174,50         

Diverse administration                                                                                     4618,20

Gaver m.m                                                                                                            742,95

Udgifter i alt:                                                        117000,07

_____________________________________________________________________

Note 1: Vurdering af have nr 4 – pengene kom ind ved salg

Note 2: Salg af Drosselstien nr 20

Note 3:  Det lave beløb skyldes at vi ikke har modtaget opkrævning for Kredskontingent

Note 4: Det lave beløb skyldes for meget  opkrævet i 2017 – tilbagebetaling på 9498,34 Kr

Note 5: Det store beløb skyldes at vi havde betalt 4000,00 Kr for lidt i 2017

Note 6 : I beløbet indgår også et læs stabil

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beretning Generalforsamling 2018

 

 

 

Beretning til ordinær

Generalforsamling lørdag den 14. april 2018.

 

Jeg vil kort informere om haveforeningens virke siden vores sidste generalforsamling den 15. april sidste år.

Have og vejrmæssigt var sæsonen jo ikke noget at råbe hurra for. Usædvanligt meget regn og knapt så meget sol. Altså endnu et år med typisk dansk vejr.

 

Jeg vil gerne starte vores generalforsamling med at mindes to af vores mangeårige medlemmer af foreningen John Sørensen Stenstræde 45, som efter et års sygdom har fået fred, ligeledes Erik Vedel Hansen Stenstræde 39 som også efter kort sygdom gik bort.

Jeg vil ikke undlade at orientere om, at vores mangeårige formand i kredsen Hans Larsen ligeledes gik bort kort før jul.

Skal vi rejse os, og sammen mindes dem.

Æret være deres minde!

 

Som omtalt på vores sidste generalforsamling overtog foreningen hus og have på PostensGang 5 efter Berthelsens Fonden.

Denne er nu solgt til Peter Løntoft med familie, som vi ønsker hjertelig velkommen i vores fællesskab. Af andre glædelige begivenheder kan jeg oplyse om at Drosselstien 29 er blevet solgt. Den har været en meget stor torn i øjet på både kasserer og formand, med hensyn til betaling og vedligeholdelse. Vi har solgt haven til Anker Lund Bak som har lovet os en anderledes have og hus at se på i den kommende sæson. Herfra skal også lyde et meget stort velkommen, og vi glæder os til et positivt samarbejde.

Af ledige haver uden hus har vi nu kun Drosselstien 20 og Stenstræde 36.

Og til salg med hus har vi kun PostensGang 4.

Til Postensgang 4, vil jeg godt knytte den kommentar at den i øjeblikket er ejet af Christa Dinesen, som har haft hus og have i mange år. Christa er de seneste år blevet meget svag og dement. Det har de sidste år været et advokatfirma som har varetaget hendes økonomi og de har nu efter at Christa er kommet på plejehjem anmodet os om at sælge haven snarest muligt. Vi har fået haven vurderet og den er vurderet til kr.178.355,00, - vi har sat den til salg for kr. 40 tusinde.

Haven trænger til en grundig rengøring og en større oprydning skal til i huset. Men huset er ellers i fortrinlig stand. Der er dog ikke ført vand ind i huset og der er heller ikke strøm.    

Af vores seneste tilkomne haveejere vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske velkommen til Søren Brandstrup med familie, på PostensGang 14, H.B. på Drosselstien 17, Morten Bøge Madsen Drosselstien 31, Karina og Jan Pedersen på Stenstræde 38, Thomas på Stenstræde 39, Bjarne Jensen Stenstræde 43, Leila Jensen Stenstræde 48 og Pia Hoffmann på Stenstræde 49.

Et stort velkommen i vores haveforening!

 

Udskiftning af vinduerne i Foreningshuset er foretaget. Der er sat nye udvendige beklædningsplader på facaden og planen er at den sidste inddækning omkring vinduerne skal foretages og herefter skal huset males færdigt. Af andre større arbejdsopgaver som skal foretages i medlemsregi er efter at vi har lagt nyt tag på maskinhuset og malet det at foretage en udvendig beklædning af huset og maling af samme.

 

Efter sammenlægningen af kommunens haveforeninger til den nye ”Vestsjællandskreds” har der været afholdt Repræsentantskabs-møde tirsdag den 20. marts. Her blev Thomas Stege fra ”Grønland” valgt som ny formand, idet den nuværende Jan Michelsen ikke modtog genvalg.

En ny bestyrelse blev sammensat, hvoraf de fleste medlemmer kommer fra Slagelse foreningerne.

Foreningerne i Korsør var med stort flertal for at bibeholde den nuværende kontrakt som jo løber uopsigeligt frem til 1. januar 2028. Den væsentlige årsag hertil er jo primært at havelejen i denne periode ligger fast, kun med en pristalsforhøjelse indbygget. Det var jo kommunes intentioner at forhøje priserne til det tredobbelte i de nye kontrakter. Dette sker jo så ikke.

Et nyt vurderingsudvalg er blevet nedsat, det består af medlemmer fra forskellige haveforeninger således at man ikke udsættes for at skulle vurdere et medlem fra egen forening. Vurderingsregler og papirer er efter vores mening blevet meget bureaukratiske alt for komplicerede og ”københavnske”, og det må vi sige at vurderingspriserne også er. Salgspriser i forhold til vurderingerne er milevidt forskellige. Huse og haver handles ca. til en tredje del af vurderingsprisen i vores koloni. Man er opmærksomme på problemet og arbejder fra Forbundets side med at kategorisere vurderingerne i tre vurderingskategorier A-B-C med relation til hvor haverne ligger geografisk og i hvilken stand husene er i. Jeg har lovet at forespørge om der er nogen i vores forening som kunne tænke sig at blive vurderingsmand? Man kommer selvfølgelig på et nødvendigt kursus så man har de nødvendige forudsætninger for at vurdere, og får det nødvendige indblik i det edb-grej som skal benyttes.

Vurderingsjobbet honoreres med en symbolsk betaling for hver gang man bliver kaldt ud.    

Ved fremtidige lejemål skal man altid opgive sin e-mail adresse, så vil man fra forbundet efterfølgende byde nye lejere velkommen og oplyse om Kolonihave-forbundet og de muligheder medlemskabet indebærer.

En anden ting vi blev orienteret om på mødet, var sagen om vandafledningsafgifterne.

Mange forhandlinger mellem SK-forsyning, Slagelse Kommune og Kredsen er ved at ende ud i en løsning hvor foreningerne/havernes vandforsyning deles op med forbruget i Foreningshuset og i haverne til vanding m.m. På disse 2 forbrugssteder bliver Foreningshuset udmatrikuleret for sig selv og resten af forbruget bliver aflæst via en bimåler. Herefter vil kun forbruget i Foreningshuset være omfattet af vandafledningsafgift.

På foreningens hjemmeside vil vi jævnligt orientere om bestyrelsens beslutninger og tiltag, så det er en god idé at kigge ind på denne side med jævne mellemrum.

Drosselstien 23 vil blive færdiggjort til deponi af materialer, grus og stabil samt placering af vores flishugger. Flishuggeren vil blive placeret i et lille skur på nr. 23 til medlemmernes frie brug, benzinforbrug er dog for egen regning.

 

Foreningens økonomi er som kassereren senere vil berette om, ganske tilfredsstillende med det kontingent som vi betaler nu, men igen har vi været udsat for flere ledningsbrud på vandforsyningen med vandspild til følge, dette kan på længere sigt blive et problem. De forsyningsledninger vi har liggende i vejene som er mange år gamle, begynder at blive utætte og det kan resultere i at vi bliver nødsaget til at foretage en kostbar udskiftning.

Jeg vil derfor indskærpe til jer alle om at holde øje med haver og veje hvis der pludselig opstår våde pletter eller ligefrem små søer som kan indikere en utæthed på ledningsnettet.

   

På sidste generalforsamling fortalte jeg om en fællesforsikring gennem forbundet, en forsikring som er indgået med Alm.Brand. Vi har i sommeren forespurgt medlemmerne pr. brev om deres interesse, da det er et meget lukrativt tilbud som er langt billigere en tilsvarende forsikringer andre steder fra. Forsikringen omfatter brand, el-skade, grundejeransvar, bygnings-ansvar, kaskoansvar samt indbo op til kr.300.000. Man opnår fuld dækning og uden nogen form for selvrisiko. Prisen for et år er p.t. kr. 1120.00. Utroligt billigt.

På de tilkendegivelser vi tidligere har modtaget var der ikke tilslutning nok til ordningen da man dengang krævede mindst 50 % af haveejernes ja. Ordningen er nu ændret så det er nok med 10 tilslutninger, så vi vil starte en ny spørgerunde og herefter tilmelde os den kollektive forsikring

Blanket til bindende tilmelding og yderligere information ligger her på bordet ved bestyrelsen, jeg vil bede jer hente materialet i pausen og gerne udfylde og aflevere dem til kassereren eller mig inden i går. Blanketten kan også afleveres senere i haven til én af os.

 

Vi vil atter tilbyde de medlemmer som ønsker nye bøgehække ud mod vejen. Foreningen betaler planterne og haveejerne sørger selv for plantningen. Sidste år var det kun få haveejere der tog imod tilbuddet. Tilbuddet har vi tænkt os skal gentages igen her i efteråret når det bliver plantetid igen. Så lad os høre hvis du er interesseret.

Foreningshusets nye hække er blevet forsynet med et trådhegn. Vi forventer at forsyne indgangen med en pæn låge, så huset igen vil tage sig pænt ud for fremtidige lejere. Rotter har vi stadig observeret et par steder omkring foreningshuset.

Med hjælp fra ”Rottefængeren” fra Slagelse Kommune har vi i en opstillet fælde ved foreningshuset fanget nogle få stykker og ved Leifs udhus og drivhus er ligeledes fanget nogle få. Vi håber det har haft en positiv virkning, for det er nu flere måneder siden den sidste rotte er fanget. Men kære haveejere hold øje og meld hvis i observerer noget.

Kattens Værn i Slagelse har igen i år med medlemmers hjælp indfanget flere vilde katte. Så tilbage er nu kun plagen fra de mange Rådyr. Et problem vi nok må leve med.

På arealet bag Stenstræde med de nedlagte haver er der nu fuld gang i flytningen af stien fra Stationen til Motalavej. Den nye sti kommer tættere på vores haver og meningen er at den skal forsynes med lys, en betryggende foranstaltning som vi sætter stor pris på.

Dette er starten på ”Erhvervspark Korsør”. Det er tanken, at der med tiden vil blive foretaget en randbeplantning ind imod vores areal og udført en gennemgribende oprydning.

Som start bliver bygget et halmvarmeværk til hele Korsørs fjernvarmeforsyning. Byggeriet er i fuld gang og vil blive opført ret tæt på den nye sti. Vi forventer at stien bliver åbnet igen, ligeså snart de store entreprenørarbejder er tilendebragt. Tilkørsel med halm vil komme til at foregå fra rundkørslen ved motorvejen, som nu er blevet udvidet med en ekstra frakørsel Energivej til ”Kodakhuset” og det nye halmvarmeværk.

Der vil blive mulighed for byggeri af særlige plads-krævende butikker og domicilbyggeri langs Tårnborg-vej. Spændende projekter! 

Som nogen af jer måske har set, er der nu også etableret to flotte nye søer eller opsamlings bassiner for regnvand med et overløb som er tilsluttet den store drænledning som ligger ved siden af vejen, gennem vores haveforening.

Vi har opsat en lille billedkavalkade på tavlen heroppe så man kan se hvordan noget af det ser ud allerede nu.

 

I efteråret foretog Slagelse Kommunen en gennem-gribende renovering af drænledningen hvor man rensede sugede og rodskar gennem hele ledningen. For ganske nylig blev der også foretaget en kraftig beskæring og fældning af de træer som står ovenpå denne, tæt op af stiens højre side, således at man undgår al rødderne breder sig ned i drænet igen og stopper det. 

I løbet af sæsonen vil vi igen få spulet og suget vores egne dræn. Vi håber derved at vi kan undgå oversvømmelser i haverne i vinter og forårsmånederne på grund af forventet megen regn. Rensningen af det store dræn skulle gerne medvirke til at vores dræn lettere kommer af med det overskydende vand og dermed en tørrere koloni.  

 

Den ny bom ind til vores haver, med ny systemnøgle, og bommen mellem PostensGang og Drosselstien, ved nr.7, har virket, vi har ikke haft uvedkommende som fræser rundt i aftentimerne til fare og gene for vores beboere her.

Bommen har været permanent lukket efter 1.november til først i marts, kun åben i weekenderne. Denne regel har på grund af den milde vinter og forår bevirket stor aktivitet så både jeg og Peter Meyer mange gange har måttet åbne bommen på andre dage for at medlemmer har kunnet passere med materialer på trailer som krævede en bil.

Med det milde vejrlig vi har haft de sidste år er der mange havejere som fortsat kommer i haven langt hen i december måned for i ro og mag at foretage mindre eller større forbedringer på husene, hvor der måske også er håndværkere indblandet som skal kunne få materialer og værktøj ind på alle tider af dagen.

Vi har konstateret at man i ”Grønland” i vinter, ikke har haft bommen lukket, og der er ikke af den grund konstateret flere indbrud eller lignende. Vi skulle måske også i vinterhalvåret lade bommen være permanent åben i dagtimerne og så evt. lukke kl. 16?  

Jeg vil endnu en gang nævne at jeg stadig synes en del af haverne i vores forening er meget langt fra den standard der tidligere har været gældende for Fasanvænget. Flere undlader at klippe deres hække, der er meget ukrudt i haven, ting man ved lejeaftalens underskrivelse forpligter sig til at overholde.

Jeg håber at vi med den store udskiftning til yngre lejere der nu er foregået, vil kunne se en forskel i de kommende år.

 

Bestyrelsen har fastsat de arbejdsdage som påtænkes i denne sæson. Vi vil forsøge at holde fast på anden lørdag i måneden, startende den 5. maj – og herefter når foreningshuset er ledigt om lørdagene i de kommende måneder til og med i skolernes efterårsferie.

Vores kollektive elforsyning fungerer stadig ganske udmærket. Men der er nogle der ikke kan finde ud af at begrænse brugen af strøm. De har ikke de foreskrevne lovpligtige HPFI-overbelastningsrelæer tilkoblede, eller har dem slet ikke?

Det er meget utilfredsstillende at flere fra bestyrelsen op til 2 – 3 gange på en eftermiddag, eller aften skal slippe alt hvad vi har i hænderne og begive sig op til skuret med sikringerne og slå strømmen til igen. For måske igen 10 minutter senere at gentage seancen?

Nogen overholder ikke reglerne, og vi har måttet ty til at afbryde for strømmen for én af vores tilsluttede. Her kunne vi konstatere at vedkommende havde bl.a. el-kogeplader, varmepumpe, fryser m.m.

Det at modtage strøm til en billig penge, indebærer at man kun benytter el apparater som et TV, et køleskab samt belysning i begrænset omfang.

I modsat fald må vi afbryde elforsyningen til dem som ikke kan overholde reglerne, og så må folk så tilslutte sig det kommunale netværk!

Da behovet for information til vores medlemmer stiger, vil jeg bede de medlemmer som har en E-mail adresse og ikke tidligere har opgivet den til foreningen, om at udfylde en blanket med jeres have nr. og e-mail adresse.

Det er en hurtig og omkostningsbillig måde at få medlemmerne i tale på.

Blanketter til dette formål ligger her på bordet og kan afleveres til bestyrelsen inden i går.

Igen i år har vores havekonsulent Tonni Olsen været i arbejdstøjet og tildelt Lindy Nielsen Postensgang 15 Kredsens præmie, og foreningens præmie modtog Mehmet Kivanc, Postensgang 11

Der har tidligere år været afholdt en Præmiefest i Kredsens regi, hvor præmietagere og bestyrelsen uddelte præmier fra henholdsvis Forbund og Forening og hvor kredsen var vært ved en middag. Dette er fremover afskaffet til fordel for f.eks. en sommerfest i de respektive haveforeninger hvor man så vil uddele præmierne til de præmierede haveejere.

Mere herom senere når bestyrelsen har behandlet og fastlagt under hvilken betingelser en sådan fest kan afholdes, Samt planlægge tidspunktet i sommer også.

 

Til sidst en stor tak skal igen lyde til Peter Meyer som endnu et vinter har varetaget jobbet som portvagt.

Også stor tak til Tommy, fordi han egenhændigt året rundt holder vejen og indkørslen til vores forening, trimmer de tilstødende hække og træer så der altid er pænt, uanset at det ind imellem kan være en kamp mod nogle af de havelejere som støder umiddelbart op til parkeringspladsen, og som ikke har de samme intentioner om at der skal være pænt og ryddeligt. Tak Tommy.     

 

Og atter engang skal lyde en stor tak til Leif, som altid er tjenstvillig når nogen kalder, hvad enten det gælder et job med traktoren, vedligeholdelse af vores hjemme-side, laminering eller noget helt andet arbejde. Og denne gang også som dirigent og kasserer.

 

 

Som slut, tak til den øvrige bestyrelse og revisorer for et godt samarbejde.

Tak til Erling som beredvilligt hoppede ind i bestyrelsen.

Hermed overgiver jeg beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer!

 

Tak for ordet!

Referat Generalforsamling 2018

      

 

Referat fra

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 14. april 2018 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent:                                 

Valgt blev Leif E. Hansen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet med annonce i Korsør Posten den 13. marts og opslag i kassen fra samme dato. Dirigenten kunne allerede ved starten af generalforsamlingen oplyse at der ikke var nok fremmødte til at indkomne forslag kunne behandles. Og dette punkt ville udgå.

2. Valg af referent:                                

Valgt blev Formanden.

3  Valg af stemmetællere:                    

Valgt blev  Lindy Nielsen og Walther Olsen

4  Formandens beretning:                   

Årets beretning startede med at vi mindedes to afdøde medlemmer John Sørensen og Erik Vedel Hansen, samt kredsformanden Hans Larsen, som alle var gået bort i det forløbne år. Herefter omtalte formanden alle de aktiviteter der var foregået i kredsregi og mere lokalt i vores egen andedam. Det kan nævnes at der har været rigtigt mange have og hushandler, hvor det glædeligvis er yngre mennesker som overtager kolonihaverne, og at det forhåbentlig kan medvirke til en foryngelse af medlemmerne og dermed en sikring af fremtiden for vores dejlige hobby, da der skal nye initiativer og friske kræfter til i ledelsen af foreningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. (Beretninger er vedlagt i sin fulde ordlyd)

5  Regnskab ved kassereren.

Kassereren gennemgik det udleverede regnskab, som endnu et år var præget af omlægningerne i SK-forsyning. Alle disse omlægninger bevirker at regnskabet kan virke meget ugennemskueligt fordi betaling og reguleringer overlapper fra det ene regnskabsår til det andet. Alt i alt er regnskabet uanset flere ledningsbrud på vores vandforsyning ganske pæne. Havelejen bliver derfor fastholdt uændret.  Regnskabet blev enstemmigt godkendt. (Regnskabet er vedlagt.)

6   Behandling af indkomne forslag

(Kunne ikke behandles, ikke nok fremmøde, til at opnå den krævede procentdel af medlemmerne )

7   Godkendelse af budget og kontingent

Kassereren gennemgik det udleverede budget for det kommende år. Dette godkendtes også enstemmigt.

8   Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Bestyrelsesmedlem            Charlotte Nygaard  (22)     (modtager genvalg)

                      Charlotte blev genvalgt enstemmigt. 

Bestyrelsesmedlem            Erling Samuelsson (26)      (modtager genvalg)

                      Erling blev genvalgt enstemmigt

Kasserer                             Leif E.Hansen (34)             (modtager genvalg)

                      Leif blev genvalgt enstemmigt.

Bestyrelsessuppleant         Lindy Nielsen (15)

                      Lindy blev genvalgt enstemmigt

Revisor                               Mari-Ann Herløv (9)           (modtager genvalg)

                      Mari-Ann blev genvalgt enstemmigt. 

Revisor suppleant               Erik Andersen (37)

                      Erik blev genvalgt enstemmigt.           

 

9. (Repræsentantskabet) 2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen          ( modtager genvalg)

                                                         Leif E.Hansen                   (modtager genvalg)

            Begge blev genvalgt enstemmigt.

 

10.    Eventuelt

Flere medlemmer kommenterede især have nr. 44, som værende fuldstændig uacceptabelt holdt. Lignede mere en losseplads end en kolonihave. Bestyrelsen pålagdes, at haveejeren skulle modtage et brev med en frist om at fjerne alle de uvedkommende ting og bringe haven tilbage til det den skal være, en kolonihave. Hvis fristen ikke overholdes skal lejemålet opsiges med øjeblikkelig virkning.

 

 

Et nogenlunde enslydende varsel skal pålægges have nr.1.

 

Man drøftede den nye renovationsordning fra 1. maj 2018, med en større affaldssortering.

Kommunen forsyner os med 2 nye større affaldsbeholdere med to rum i hver.

Den ene har et rum til restaffald og et rum til madaffald.

Den anden et rum til metal/glas/hård plast og et rum til papir/pap.

Den gamle biobeholder kan benyttes til haveaffald.  

 

Som noget nyt kan du få hentet småt elektronik ved at lægges det i en klar pose på låget af beholderen. Som vi tidligere har kunnet med brugte batterier.

 

Det nye vurderingsudvalg under Vestsjællandskredsen har rettet forespørgsel til vores forening om vi evt. kan deltage med et medlem.

Vi vil anbefale at Lindy Nielsen Postensgang 15,  bliver uddannet og indgår i dette udvalg.

 

Således refereret fra Generalforsamlingen

 

Svend-Aage Larsen  

           _________________________________________________________________________

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2017 – 31.12.2017

Indtægter:

Haveleje                                                                                                            119600,00

Indbetalt strøm                                                                                                  14700,00 

Udlejning af foreningshuset                                                                              2000,00                                                             

Salg af grus                                                                                                   520,00

Udlejning trailer                                                                                                       50,00

Salg af hus( note 1 )                                                                                  10000,00

Opkrævet gebyr                                                                                            150,00

Indskud ved havehandel                                                                                      600,00

Indtægter i alt:                                                                      147620,00

 

Udgifter:     

Jordleje ( note 2 )                                                                                             14154,00

Kreds og forbundskontingent                                                                        14924,00  

Strøm    ( note 3 )                                                                                             41406,25

Vandforsyning og afledning ( note 4 )                                                         60717,48

Renovation                                                                                                          3984,95

Forsikringer                                                                                                         5842,53

Vedligeholdelse foreningshuset                                                                      3089,35

Vedligeholdelse kolonien                                                                                 9412,18

Vedligeholdelse vand                                                                                        ---------

Køb af materialer inkl. Redskaber                                                                    952,40

Køb af grus                                                                                                          1600,00

Betalingsservice                                                                                                 2091,77

Gebyr og porto                                                                                                     477,00

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                               2452,70         

Diverse administration                                                                                     1965,95

Gaver m.m                                                                                                          1060,00

Udgifter i alt:                                                         161145,10

_____________________________________________________________________

Note 1: Salg af Postensgang nr 5

Note 2: Det store beløb skyldes at vi først fik jordleje for året 2016 den 17.04.2017

Note 3: Det store beløb skyldes for lidt opkrævet i 2016 – efterbetaling på 15227,93 Kr,

              samt fejlagtig aconto beløb opkrævet af SK – Forsyning for 2017

Note 4: Dette beløb skyldes for lidt opkrævet i 2016 – efterbetaling på 32871,41 Kr

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

Henkastning af affald

Bødetakster

Henkastet affald
I 2008 besluttede Folketinget, at bøderne for at smide affald på gader og stræder og i naturen skulle forhøjes. Folketinget vedtog derfor nogle vejledende bødeniveauer, som det er hensigten, at politi og domstole skal tage udgangspunkt i.

Bødeniveauer

De vejledende bødeniveauer siger, at det som udgangspunkt skal koste 3000 kr for private at smide affald på gader og stræder og 5000 kr at smide affald i naturen. Hvis der er tale om fx små mængder skovtursaffald er bødeniveauet dog 1000 kr. For erhvervsdrivende bør det koste henholdsvis 5000 kr og 8000 kr. 
Spørgsmålet om, hvilken bøde der skal udmåles i den konkrete sag, afhænger dog fortsat af politiets og domstolenes samlede vurdering af sagens omstændigheder. 
Miljøstyrelsen har forskellige eksempler på bøder: 
• 1000 kr (henkastning af knust flaske på gaden) 
• 1000 kr (henkastning af 1 stk. dåsecola i naturen) 
• 3000 kr (tømt cirka et halvt fyldt askebæger med cigaretter og papiraffald på gaden) 
• 8000 kr (henkastning af byggeaffald i et vejsving) 

Udover Miljøbeskyttelsesloven kan man også straffes efter Naturbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens oversigt over bøder for henkastet affald

Hold Danmark Rent

Hold Danmark Rent er en netværksorganisation, som arbejder for at skabe et renere Danmark, hvor danskernes adfærd og holdning i forhold til henkastet affald forbedres. Det sker gennem målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer, som skal hjælpe virksomheder og kommuner med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald.

Du kan læse mere på Hold Danmark Rents hjemmeside.

Fælles forsikring i haveforeningen

 

 

Fællesforsikring i kolonihaven, tegnet i Alm Brand.

Priser ved fællesforsikring: 

Foreningens maksimale bebyggelsesprocent 60 kvm.

 

Brand, el-skade og grundejeransvar.  Kr. 250,00 pr.år

Forsikringen dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, andre skure, havestuer, carporte og lignende.

 Medlemmerne kan ikke forvente at få dækket de kvm, der evt. måtte overskride den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader.

 

Bygningskasko  kr. 500,00 pr.år.

Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med:

Stormskade (definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund)  Sky- og tøbrud. Udstrømning af væsker. Frostsprængning  (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning.) Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung at tagkonstuktionen ikke kan bære) – Pludselige skader på bygning – Tyveri og hærværk.

 

Indboforsikring kr. 280,00 pr. år.

Indboforsikringen dækker skader på op til kr. 300.000,00 på  indbo i forbindelse med : Brandskader. – Stormskader, - Sky og tøbrudsskader, - Udstrømning af væsker , - Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med  indbrud eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synligt tegn på indbrud. Dva. Indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke. Kortslutning af privat indbo, jf. særlige betingelser.

Altså kr. 1030,00 pr år for brand, bygningskasko og indbo.

Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer tilmeldes fællesforsikringen. Det er haveforeningen, der skal sørge for at dokumentere at denne betingelse er opfyldt over for Alm Brand.

 

Orientering september 2015

       Kolonihaveforeningen

Fasanvænget

4220 Korsør

  Kære Haveejer!

 

Havesæsonen er ved at være slut.

 

Vi har haft en middelmådig sommer med et meget skiftende vejrlig og slet ikke sammenlignelig med sommeren 2014, som jo også var ekstrem solrig.

 

Vi har i bestyrelsen ligget temmelig meget underdrejet. Dette skyldes ikke mindst mit fravær hvor jeg gennem flere måneder har været handicappet efter operationer for grå stær. I en periode på 4 måneder har jeg ikke haft noget syn på det ene øje og måtte derfor ikke køre bil. Nok om dette. Alt er igen OK - og jeg er klar til at tage fat.

Det var oprindelig planen at der i sommer skulle isættes nye allerede indkøbte vinduer i foreningshuset. Det har vi udsat, da det har vist sig at huset generelt er i en langt ringere forfatning end vi forventede og at det bærende skelet ikke er konstrueret så det kan bære de nye vinduer og derfor skal forstærkes. En anslået pris på retablering af tagudhæng, tagrende og ydervæggen med ny beklædning og vinduer vil ca. være kr. 80.000 – 100.000,-

Vi har derfor besluttet at udsætte dette arbejde til efter en generalforsamlings vedtagelse, da vi skal ud og låne penge til projektet, og dermed pålægges en ekstraudgift som jo skal betales af os alle i foreningen.

 

På generalforsamlingen lovede vi også at undersøge om der var tilslutning nok til en fælles forsikring gennem Alm Brand og Forbundet. Betingelserne er en tilslutning på mindst 50 % af foreningens medlemmer.

Vi er i bestyrelsen positive overfor tilbuddet, det er en meget billig pris, og jeg har vedlagt et sammendrag af betingelserne som også blev skitseret på generalforsamlingen. Ønsker i yderligere oplysninger kan Kolonihaveforbundets hjemmeside oplyse om alle facts. Det er på siderne om ”Forbundets forsikringsordninger”. Ønsker i at tilslutte jer fællesforsikringen beder vi jer meddele dette snarest muligt til kassereren. Denne tilmelding er bindende, såfremt der er tilslutning nok.

 

Vedlagt et spørgeskema om plantning af bøgehække i efteråret. Dette gælder Postensgang og Drosselstien. Er din hæk mod vejen i så dårlig forfatning at du synes den trænger til en udskiftning, så har vi budgetteret med en ny bøgehæk som du selv skal plante. Du modtager planterne på et givent tidspukt som vi oplyser om senere. Da de er barrodede skal de plantes senest to dage efter de er modtaget. Har du en meget stor gammel hæk kan du evt. forsøge en aftale med Leif Hansen om at han trækker den op med traktoren.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Svend-Aage Larsen

Frmd.  

 
   


Orientering

fra

FASANVÆNGET

 

På den for nylig afholdte ekstraordinære generalforsamling, hvor undertegnede blev valgt til ny formand, omtalte jeg nogle retningslinier jeg ville arbejde målrettet efter.

Vores havekoloni skulle gerne være et fristed for alle medlemmer, et sted hvor vi glæder os til at opholde os, og mødes med ligesindede.

Jeg har nogle intentioner om at vores koloni skal være en perle, som vi kan være bekendt og gerne viser frem. Som gode naboer bør vi være der mere for hinanden, end mod hinanden. Noget af kræve mentaliteten skal væk, tal med din nabo og forsøg at få løst eventuelle tvister ved egen hjælp.

Husk at du også skal holde vejen foran din have ud til midten af vejen. Ujævnheder og huller kan jævnes og fyldes med grus fra oplagspladsen ved foreningshuset.

 

POSTKASSE.

Det er bestyrelsens intentioner at omdele en orientering som denne med passende mellemrum, sæsonen igennem. En hindring heri er en manglende postkasse ved mange indgange til haven. Vi vil derfor anmode jer om at anskaffe en sådan, det behøver ikke være en fin og autoriseret postkasse, men en eller anden anordning hvor vi kan lægge post til jer og hvor det er beskyttet mod regn og blæst, gerne med navn og nummer på.

 

VAND.

Husk at vedligeholde stophanen til din vandforsyning, sprøjt lidt universal olie på så den ikke ruster fast. Igen i år havde vi et par steder hvor man havde glemt at lukke op for hanerne, med sprængte rør til følge.

 

EL.

Til de medlemmer som får strøm fra foreningens forsyningsnet, skal vi endnu engang oplyse at der skal være monteret et HPFI-relæ ved modtagelsen. Dette forhindrer at en eventuel over-belastning i din husholdning ikke breder sig til alle andre i foreningen. Er der ikke monteret et relæ og vores sikringer slår fra ved måleren, vil vi tillade os at afbryde elforsyningen til dit hus, indtil forholdet er bragt i orden.

 

 

FASKINE/SIVEBRØND.

Bestyrelsen henstiller til alle husejere, at der bliver tilsluttet faskiner/sivebrønde til alle tagnedløb og brugsvand fra håndvasken. Fra køkkenvasken foreslår vi at vandet yderligere sendes gennem et filter således at fedt og sæberester ikke ledes direkte ud i naturen.

Er nogen i tvivl om etablering af et sådant filter, vil jeg gerne være behjælpelig med det. Det er betydelige mængder af vand disse faskiner kan fjerne og modvirke at haven ikke står under vand efter et regnskyl eller i vinterperioden.

 

 

NEDLAGTE HAVER.

De nedlagte haver bag Stenstræde, er stadig ikke hverken fjernet eller har fået et acceptabelt udseende. Vi har kommunens ord for at de umiddelbart efter den 1.november 2011 ville fjerne sporene, men det lader stadig vente på sig. Vi skal overfor vores medlemmer indskærpe at man ikke benytter arealet som losseplads. Vi vil snarest tage kontakt til kommunen igen om deres forpligtigelse.

 

 

FÆLLESHUSET.

Vi har ofte talt om at vores udmærkede fælleshus skulle bruges noget mere. Med det antal medlemmer vi har, burde der være flere aktiviteter i form af fødselsdage, jubilæer, receptioner og måske barnedåb og konfirmationer. Som jeg fortalte på vores nylig afholdte generalforsamling har vi indkøbt nye vinduer som skal erstatte de gamle og samtidig vil facadebeklædningen blive udskiftet. Det er også tanken at give vægge og lofter inde et tiltrængt løft, i form af nogle nye farver.

 

 

HAVEVANDRING.

Bestyrelsen har her fornylig foretaget en gennemgang af alle vores haver på de tre veje. Der er plads til mange forbedringer ikke mindst er vores hække i en elendig forfatning, især er stauden ”Gyldenris” en hyppig gæst i næsten alle hække.

Denne plante ser vi gerne at alle fjerner fra deres haver, idet den spredes fantastisk hurtigt via frøformering gennem luften. Kommunen har den også på sin liste over uønskede planter, hvilket man ikke kan se på det nedlagte haveareal som indeholder tusinder af slagsen?

 

En anden overset forpligtigelse vi alle har, er vores veje de bliver ikke holdt så de er fri for ukrudt til midten af vejen, ligeledes kniber det med at holde rent i hækkene til vores naboer. Tænk lidt over disse ting næste gang du luger i haven.

 

 

HÆKKE

Som en konsekvens af problemerne med hækkene ud til vejen der er en blanding af liguster, hyld, birk og ikke mindst gyldenris, har bestyrelsen besluttet at bekoste og udskifte nogle af hækkene til bøg, de er mere levedygtige og kan bedre gro i vores dårlige opfyldsjord.

Vi har indhentet tilbud på planter og har indkøbt 800 stk. Leif Hansen har lovet at trække de gamle hække op med traktoren og grave render til de nye planter. Vi har købt et læs muldjord til supplering i renderne, medlemmerne skulle selv fylde jorden i renderne og være med til at plante de nye hække.

Vi har i bestyrelsen vedtaget at starte op med Stenstræde som en prøvevej, og vi plantede i weekenden den 25 – 26. oktober.

Vi havde tilsagt haveejerne til at medvirke ved plantningen men der var et meget utilfredsstillende fremmøde og vi var kun 5-6 hjælpere hvoraf de 3 var fra bestyrelsen?

 

Bliver resultatet tilfredsstillende fortsætter vi på de næste veje til foråret, men på andre vilkår og forhåbentlig med en større hjælp fra haveejerne?     

 

 

Ved gennemgangen af haverne måtte vi også konstatere at der er en del af disse haveejere som ikke opfylder de betingelser man tilslutter sig når man starter et lejemål. Disse har vi sendt et brev med påtale af den manglende vedligeholdelse, og en tidsfrist til at bringe det i orden, i modsat fald vil lejemålet blive ophævet uden yderligere varsel.

 

 

FORSIKRING

Foreningen har fået tilbudt en fællesforsikring fra Alm Brand omfattende brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo.

Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50% af foreningens medlemmer tilmeldes fællesforsikringen, og at alle tilmeldte vælger det samme. Man kan ikke have huse i samme forening med forskellig dækning eller differentieret indbo-dækning.

Brand: Bygningerne er forsikret til nyværdi og uden selvrisiko. Bygningskasko: Der er ingen selvrisiko. Indbo: Op til kr. 300.000,- Alle tre forsikringer koster kr. 1.030,00 pr. år. Tænk over dette favorable tilbud så taler vi om det på generalforsamlingen i april.

 

VIGTIGT:

Foreningen har nu fremstillet de nye lejekontrakter som skal være standard for hele Slagelse Kommune. Vi har udfyldt dem med alle de oplysninger, priser m.m. som fremgik af de gamle og mangler nu kun en underskrift fra lejeren på dem.

På kontrakterne skal påføres jeres forsikringsselskabs navn og jeres police nr. Vi vil bede jer have disse oplysninger med ved afhentningen.

 

De nye lejeaftaler kan hentes og de manglende forsikringsoplysninger påføres hos formanden: Stenstræde 47,- lørdag i december måned mellem kl. 11 og 13.

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

 

 

Svend-Aage Larsen

formand.